การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล (ครั้งที่ 3)

กิจกรรมการจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล (ครั้งที่ 3) ในหัวข้อ "โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม"

โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาตจิตของนักศึกษาพยาบาล ที่จะสามารถเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและเหมาะกับบริบทของสถาบันต่อไป

Comments: